Botkyrka konsthall, Stockholm | Uglycute

Botkyrka Konsthall, Stockholm 2006 Exhibition design in purple